strona główna

SPRAWOZDAWCZOŚĆ - opłaty środowiskowe, sprawozdania odpadowe

Przepisy systemu prawnego ochrony środowiska, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej nakładają na przedsiębiorstwa szereg obowiązków formalno-prawnych, w tym ewidencyjnych i sprawozdawczych, między innymi dotyczą one naliczania opłat środowiskowych, ewidencjonowania odpadów, sporządzania zbiorczych zestawień o ilości wytworzonych odpadów.

W ramach świadczonych usług, BDG HOSSA, w imieniu Klienta nalicza następujące opłaty oraz przygotowuje sprawozdania:

  Pamiętaj!
 • posiadając tylko 1 samochód służbowy (osobowy lub dostawczy) zobowiązany jesteś sporządzić sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska,
 • opłaty środowiskowe stanowią zobowiązanie podatkowe przedsiębiorstwa,
 • brak wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga wniesienia tzw. opłaty podwyższonej o 500% z tytułu korzystania ze środowiska
 • praktycznie każda firma powinna realizować obowiązki sprawozdawcze,
 • niezłożenie lub nieterminowe złożenie sprawozdania odpadowego zagrożone jest karą grzywny do 8 500zł

 1.

 

 

 


 

2. 

Opłaty za korzystanie ze środowiska - zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za:

 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (kotły grzewcze, procesy spawania lub malowania, silniki spalinowe)
 • pobór wody podziemnej i powierzchniowej
 • odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • składowanie odpadów

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach – sprawozdanie o ilości i rodzaju odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu

3. Opłaty produktowe  
a. Opakowania:  
 
 • Roczne sprawozdanie o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1)
 • Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2)
 • Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3)
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1)
b. Sprzęt elektryczny/elektroniczny  
 
 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1)
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu,odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2)

A także:

 • doradzamy w zakresie zmniejszania opłat za korzystanie ze środowiska
 • rozliczamy okresy wcześniejsze (do 2007 r. włącznie)
 • prowadzimy postępowania o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
     

Zobacz ponadto:

Projekt: RawaNet Copyright © 2010 BDG HOSSA